Совет на родители за тековната година

Ѓоше Цветков-претседател
Даниел Стојанов – зам.член
Димитар Тодоров -член
Даниела Блажевска-зам.член
Благица Иванова
Александра Анакиева
Елена Донева
Наде Гранков-член
Татјана Лефкова-зам.член
Сашко Трајчев-член
Катерина Настеска-зам.член
Александар Минов-член
Мирјана Захариева-зам.член
Јасминка Андрееска - член
Горан Алексов-член
Катерина Ангелова-зам.член
Киро Христов
Розета Сваровски - член
Гоце Јанев-зам.член
Виолета Дејанова -член
Катерина Ристова-зам.член
Надица Попова-член
Ванчо Голубов - член
Катица Иванова –зам.член
Игорчо Стојанов-член
Сашка Петрова-член
Анѓел Андов-член
Ивана Тодосиева-член
Александра Атанасова Стојанова-член
Бранкица Коцева-член
Слоботка Веселинова-член
Емилија Иванова-член
Дијана Лазарова-член
Мирјана Захариева-член
Елена Сандева-член
Ивана Митева-член
Горјан Алексов-член
Павлина Иванова-член
Благица Петрова-член
Митко Трајчов-член
Рената Јакимова-член
Билјана Костадинова-член
Викторија Стојанова-член
Сузана Иванова-член
Цветанка Станојкова-член
Ирена Крстова–зам.член
Катерина Тасова–зам.член
Рашиде Мустафова–зам.член
Радмила Јорданова–зам.член
Билјана Стоименова–зам.член
Марија Цветкова–зам.член
Драган Атанасов–зам.член
Лена Митева–зам.член
Елена Соколова–зам.член
Памела Голубова–зам.член
Миле Трајанов–зам.член
Сашко Митев–зам.член
Данче Станојева–зам.член
Јасна Горгиева–зам.член
Катица Иванова–зам.член