билнас-на-состојба-сметка-на-блок-додтации-(1)  
билнас-на-состојба-на-сметка-за-сопствени-приходи-(1)  
Месечен-распоред-додатна-дополнителна-(1)  

Документи и линкови за јавни набавки на училиштето:

-Oгласи за јавни набавки
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices
-Известувања за склучени договори
https://www.e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/notifications-for-acpp?Category=6
 
-Известувања за реализирани договори
https://www.e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/realized-contract?Category=6
 
GodisenPlanZaJavniNabavki  
Скенирани-договори