Училишната комисија формирана по предлог на директорот и Одлука донесена од страна на Училишниот одбор во состав: Билјана Пулковска – психолог, Верица Ѓорѓова – педагог, Љупка Стојменова – наставник, Гордана Јефтимова -наставник, Ѓоше Цветков – претседател на совет на родители изготви извештај за спроведената самоевалуација со предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата.