Нашата мисија

ГОРДИ НА МИНАТОТО, СВРТЕНИ КОН ИДНИНАТА.

Нашата визија

Училиштето ќе биде работилница во која ќе се создава моделот на утрешниот граѓанин.