Тема: ,,Анализа на песна по избор
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
1.Изберете песна по ваш избор и направете целосна анализа на истата:
-Каква е по начинот на изведба?
- Кој ја изведува вокален ансамбл,машки или женски вокал?
-Кој инструменти се застапени во неа ?
-Во кој жанр спага?
-Каква е по содржина и карактер?
-Кога и кој ја има компонирано?
ТемаОра кај другите народи
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
-Да се истражи и напише за ората кај дргите народи:Бaчата,Салса ча ,ча, ча Румба,Самба и др.
Тема: Oбработка на песна ,,Кажи ми кажи Катинке“на стр.69жч
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
1.Да се направи обработка на песната и да се напише ;
-Во кој такт е напишана песната рамноделен или нерамноделен?
-Во која скала е напишана песната Дурска или молска?
-И каква е по карактер и содржина оваа народна песна?
Тема: Соборски ора
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
-Преку овие ора се претставува добрината,елегантноста и скромноста на македонската жена и девојка.Начинот на држење најчесто е за раце:за раце ,за шамивче ,за малите прсти
- Во оваа група спагаат следните ора Женско крстено ,Беровка, Кочанско оро,Тресеница,Женско чамче и др.
-Да се истражи и да се допише уште некој податок за соборските ора кој се наведени во групата.
Тема: Обредни ора
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
-Обредните ора и песни се значајни како во религискиот така и во општествениот живот на поединецот и заедницата, за нивната благосостојба и плодност.
Во оваа група спагаат:Машка поворка (игри под маски),Женска поворка и Свадбен циклус.
-Да истражи и да се напише за секоја група поединечно што е карактеристично за секоја од нив?
Тема: Основни карактеристики на ората
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
-Да се истражи и да се напише за основните карактеристики на ората, нивната поделба, од кои инструменти најчесто се придружувани и кој е најчестиот ритам во македонските ора;
-Наведете неколку видови на ора;
Тема: Обработка на наполитанска песна О,Соле мио!
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
-Да се прочита текстот до учебникот на стр.64 да се научи и да се напише што е О, Соле мио, кој композитор ја има напишано и за што всушност станува збор во самата песна;
-Што е канцона и од каде потекнува?
-Воочи го видот на музичкото дело според начинот на изведба;
-Какви гласови ја исполнуваат композицијата?( Тенор,баритон,бас)
Тема: Музичко творештво
Напомена: Домашните задачи пишувајте ги читко и јасно. Во секоја домашна задача да се напише наслов на темата и датум .Задачите пракајте ги тој ден кога по распоред имате час.
Задачи за ученикот:
-Имате зададено еден мотив со текст,врз основа на него да се напишат уште 4 такта или една мала реченица во 4/4 такт;
-Напишете го текстот од песната под петолините каде што припага според нотите и слоговите.
„Есен златна жолта,повторно ни дојде,лето топло мило,весело ни пројде
вој текст.