Учиме онлајн

Наставник/чка: Сашко Стефановски
Е-мејл: sashkostefanovski@yahoo.com
Наставник/чка:
Е-мејл:

ПОСЛЕДНО ДОМАШНО ЗА 2019/2020

Задача за крајна оцена!Да се заокружат точните одговори на страна 149 (НЕ буквите пред нив) и да се испрати фото до среда (03.6.2020)

Време и клима

ВЛАЖНОСТ НА ВОЗДУХОТ И ВРНЕЖИ

Повторување за клима

Домашна задача: Да се набројат инструментите со објаснување за нивната намена ( кој за што служи).

ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ

Нова наставна единица:  ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ. Во учебникот да се прочита на стр.117 - 120.
Домашна задача:  Да се одговорат прашањата од стр.120.

Загревање на атмосферата

Нова наставна единица:  ЗАГРЕВАЊЕ НА АТМОСФЕРАТА Во учебникот да се прочита на стр.110 - 113.
Домашна задача:  Да се нацртаат термометрите од стр.112 и да се испрати фото на маилот на наставникот.

Состав и поделба на атмосферата