Учиме онлајн

Наставник: Сашко Стефановски
Е-мејл: sashkostefanovski@yahoo.com
Наставник/чка:
Е-мејл:
ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО
Домашна задача: Да се набројат 5 производни и 5 услужни занаети.

ИНДУСТРИЈА

Нова наставна единица:  ИНДУСТРИЈА  Во учебникот да се прочита на стр.95 - 97.
Домашна задача:  Да се набројат индустриските капацитети во општина Кочани.

НАОЃАЛИШТА НА ЈАГЛЕН И ДРУГИ ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВОРИ

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ