Учиме онлајн

Наставник/чка:    Сашко Стефановски
Е-мејл:  sashkostefanovski@yahoo.com
Наставник/чка:
Е-мејл:

НАСЕЛЕНИЕ НА АМЕРИКА

Да се одговорат следните прашања и одговорите да се испратат на меилот на наставникот (или во група, ако ја има).
1.Колку население живее во Северна Америка?
2.Колкава е густината на населеност во Амазонија?
3.Кои се староседелците во Средна и Јужна Америка?
4.Да се испрати по една фотографија од познати личности кои се од мешаните народи.

РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЕТ НА АМЕРИКА

ХИДРОГРАФИЈА НА АМЕРИКА